תנאי השרות MaxChats

הסכם ותנאים למתן שרות ושימוש במערכת מקסצ’אטס בענן של חברת סיגנלס מובייל מרקטינג בע”מ ח.פ 515953305

מערכת ניהול תקשורת לקוחות למוקדי תמיכה ומכירות עם צ’אטבוט ואוטומציות שיווקיות מתקדמות בוואטסאפ ובערוצים נוספים.

במסגרת השירות החברה המזמינה תקבל גישה למערכת עבור:

*כל הפיצ’רים המתוארים בהצעת מחיר מספר ___________*

שם החבילה הנבחרת _________________
כמות הנציגים:_______, כמות אנשי הקשר (נמענים) במערכת:_______, כמות צ’אטבוטים:_____

כמות הודעות: _______. 
הערוצים הנבחרים: (להקיף בעיגול) טלגרם, פייסבוק מסנג’ר, סמס, וואטסאפ ואתר בהתאם לחבילה שנרכשה ומגבלותיה ובהתאמה להצעת המחיר.

תנאי שירות מקסצ’אטס 

 1. תמיכה ושירות לקוחות: בטלפון ובוואטסאפ, בהשתלטות מרחוק בעת הצורך. שירותי התמיכה כוללים הדרכות לפעילות נכונה ותיקון בעיות טכניות במידה ויש במערכת אשר מונעות ממנה לפעול כראוי.
 2. השירותים יכללו את כל הפיצ’רים שנבחרו ע”י הלקוח בהתאם לחבילה ומחיר המנוי כפי שמופיעים באתר או השירותים והפיצ’רים, הערות והתניות כפי שמופיעים בהצעת המחיר שנשלחה ללקוח המזמין טרם ההתקשרות. למען הסר ספק, הצעת המחיר וכל המופיע בה הינו חלק בלתי נפרד ממסמך זה ומתנאי השרות וההתקשרות בין הצדדים להסכם זה. הצעת המחיר או חשבון העיסקה מקושרת ומתארת את פרטי ההתקשרות הפיננסית.
 3. כל תשלום שמתקבל על ידי החברה המזמינה ייחשב כהסכמה לתנאים המפורטים כאן ובהצעת המחיר.
 4. החברה המזמינה מצהירה כי ידוע לה שכל זכויות הקניין הרוחני במערכת מקסצ’אטס ו/או באתר שייכים במלואן לחברה, ומתחייבת שלא להעתיק, לשחזר, להנדס-לאחור או לעשות כל שימוש אחר במערכת ו/או באתרים ו/או באפליקציות הקשורות אליהן שלא בהתאם לתנאי הסכם זה ובהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברת סיגנלס מובייל מרקטינג בע”מ.
 5. שירותים נוספים. החברה המזמינה מסכימה לקבל מעת לעת הצעות לגבי שירותים נוספים כגון  מערכות ותוכנות אחרות, שירותי אוטומציה ופיתוחים טכנולוגים קאסטום מייד לפי דרישת הלקוח, קמפיינים דיגיטליים, ריטרגטינג בפייסבוק וגוגל, ייזום ויצירת קמפיינים נפרדים ושירותים אחרים בערוצים אחרים,  הפקת חומרי דפוס ועוד… מובהר כי שירותים אלה ואחרים כרוכים בתשלום נוסף לפי מחירון החברה העדכני לשירותיה השונים ואשר משתנה מעת לעת.
 6.  פרטיות לקוחות. החברה המזמינה וחברת סיגנלס מתחייבות שלא לעשות כל שימוש בלתי מורשה או בלתי חוקי במידע הקשור למשתמשי מועדון הלקוחות  של החברה המזמינה לרבות פרסום ישיר שלא במסגרת שירותי התקשורת המוצעים דרך מערכת מקסצ’אטס, מכירתו או העברתו לאחרים, החברה מתחייבת (ולאשר בחוזר את מחיקת) את כל המידע הקשור ללקוח מסוים או בכלל, ככל שהתקבל במסגרת השירות ע”י החברה המזמינה וזאת מיד עם קבלת דרישה מצד הלקוח מזמין השרות או מצד לקוח קצה המשתמש במערכת ומבקש למחוק את פרטיו מהשרת. . פניות לקוחות בענייני פרטיות הקשורים לחברה יועברו לחברת סיגנלס ללא דיחוי.
 7. המידע המאוחסן ע”י סיגנלס מאובטח בשרת אירופאי מאובטח בסטנדרטים אירופאיים מחמירים בהתאם לחוקי GDPR . 

תנאי הסכם ההתקשרות

 1. ביטול על ידי החברה המזמינה. החברה המזמינה רשאית להפסיק את קבלת השירותים והמוצרים מהחברה, כולם או במקצתם, ו/או לבטל את ההסכם עם החברה בהודעה של 30 ימים מראש או בסיום 12 חודשי שרות אם בחר להתחייב במסגרת מסלול המנוי השנתי. ביטול השרות ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול מצד החברה המזמינה באמצעות משלוח וואטסאפ + דואר אלקטרוני לכתובת info@signals.co.il , תוך שהחברה המזמינה מתחייבת לאשר טלפונית (0525787657) את קבלת הודעת הביטול אצל החברה. תאריך הביטול ייחשב לפי יום קבלת ההודעה בחברת סיגנלס מובייל מרקטינג בפועל. 
 2. ביטול על ידי החברה. החברה רשאית להפסיק את השירות למנוי מסוים או בכלל בכל עת ובמקרה כזה לא תגבה את התמורה בגין שירותים שלא סופקו על ידיה בפועל בשל הפסקת השירות כאמור.
 3. זכויות החברה המזמינה בתכנים. התכנים שיסופקו לחברה על ידי החברה המזמינה לצורך מתן השירות לרבות בניית דף נחיתה לא יפרו כל זכות של צד ג’. החברה המזמינה מצהירה כי היא בעלת מלוא הזכויות בתכנים, לרבות זכות היוצרים בהם ואין בפרסומם משום הפרה של הוראות כל דין. זכויות התכנים של העסק המזמין אשר יוצרו ע”י חברת סיגנלס יהיו שייכים ליוצרים ויינתנו לשימוש החברה המזמינה רק במסגרת השירות הנרכש בהתאם להצעת המחיר. תסריטי שיחה וצ’אטים הנבנים במערכת הצ’אטבוט עבור החברה המזמינה יהיו בבעלות סיגנלס מובייל מרקטינג בלבד ושימוש בהם יתאפשר רק באמצעות מערכת מקסצ’אטס.
 4. הסרת תכנים. חברת סיגנלס מובייל מרקטינג בע”מ רשאית להסיר את כל או חלק מהתכנים שהועלו למערכת, לרבות דפי הנחיתה וכל פריט מידע נוסף מכל סוג שהוא ללא התראה באי קבלת תשלום המנוי החודשי ע”י הלקוח, או באי עמידה באחד מתנאי ההסכם.
 5. הגבלת אחריות. אחריות החברה בכל עניין שהוא מוגבלת לסכומים שהתקבלו על ידי החברה בפועל מאת החברה המזמינה.
 6. מיאון אחריות. החברה לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים, תוצאתיים, תיאורטיים או עונשיים, לרבות אובדן הכנסות או מוניטין. החברה לא תהייה אחראית על חסימות של ערוצי וואטסאפ של החברה המזמינה מכל סיבה שהיא כמו כן בכל מקרה בו מכל סיבה שהיא המערכת לא תפעל כראוי. עם זאת החברה מתחייבת לעשות ככל יכולתה לטפל ולתקן כל תקלה שקיימת במערכת בהקדם האפשרי ולאפשר חווית משתמש מיטבית לחברה המזמינה כמו גם למשתמשי הקצה שלה.
 7. הצגת שם החברה המזמינה. סיגנלס שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את עצמה בעמודי הנחיתה/עמודי האתר כמו כן לפרסם את העובדה שהחברה המזמינה נמנה בין לקוחותיה, הלקוח מצידו מאשר שימוש בלוגו החברה המזמינה ע”י החברה כמקובל “בין לקוחותינו”.
 8. העדר סודיות. הלקוח לא ימסור לחברה תכנים או נתונים סודיים, ותכנים ונתונים שימסור הלקוח לחברה לא ייחשבו לסודיים.
 9. כח עליון. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת סיגנלס מובייל מרקטינג בע”מ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות אם פרטיו אלה יאבדו ו/או יגיעו לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה.
 10. שינוי תוכן הפרסום. החברה מאפשרת לחברה המזמינה להחליף ולשנות את תכני עמודי הנחיתה וההודעות המתוזמנות כמו גם את תסריט השיחה של הצ’אטבוט של החברה המזמינה בכל זמן נתון. 
 11. מועד אספקת השירותים. אספקת השירות לחברה המזמינה תתבצע בהקדם האפשרי לאחר קבלת התשלום וככל שהלקוח סיפק את כל התכנים הדרושים (טקסטים ותמונות, ,תסריט שיחה לצ’אטבוט וכו’ )
 12. הפרות. איחור בתשלום העולה על 7 ימים מהמועד שנקבע לתשלום או כל הפרה אחרת של הוראות הסכם זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. החברה רשאית לשנות את קישור היעד במערכת ו/או לסגור את חשבון החברה המזמינה לאלתר, מבלי לפטור אותו מתשלום מלוא התמורה בגין תקופת המנוי ומבלי שיהיה זכאי להחזר כלשהו מהחברה.
 13. נוהל הודעה והסרה. המערכת לא מייצרת מידע ו/או תכנים בעצמה. המידע ו/או התכנים מועלים למערכת על-ידי הלקוח המשתמש ונעשה בהם שימוש כפי שהוא ( AS IS ) ללא התערבות מצד חברת סיגנלס. גם אם המשתמש ביקש סיוע בעיצוב ההתוכן או בהעלאת התכנים מהתמיכה של סיגנלס, החברה לא תישא באחריות לגבי תכנים אלה. לפיכך, אין לראות בחברת סיגנלס ו/או במי מטעמה כמסייעים להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בכל דין. החברה רשאית להסיר או לבחור שלא לפרסם תכנים. בכל תלונה לגבי הפרת זכויות של צדדים שלישיים בתכנים המוצגים באתר ו/או בשירות יש להפנות את התלונה לחברה והיא תנהג לפי נוהל הודעה-והסרה. הסרת התכנים המפרים תהיה סעד יחיד בלעדי וממצה כלפי החברה.
 14. העדר אחריות לשירותים ו/או מוצרים. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים להתקשרות בין משתמש ו/או בית עסק ו/או צד שלישי בקשר עם השימוש במערכת, ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים הניתנים בתשלום/כמתנה  ו/או מוצעים על-ידי החברה המזמינה. 
 15. תביעות של צדדים שלישיים; שיפוי. החברה המזמינה מתחייבת להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין שיפוטי שיינקט (אם יינקט) כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין שימוש הלקוח בשירותים ולשפות את החברה ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית והכספית הנובעת מכך ובמלוא ההוצאות והנזקים מכל סוג שהם שייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה בשל כך.
 16. שינויים לשירות. החברה רשאית בכל עת לשנות את עיצוב מבנה המערכת ו/או האפליקציה, המוצרים ו/או האתר על-פי שיקולדע תה הבלעדי וללא הודעה. 
 17. השבתה. החברה עשויה להשבית את המערכת מעת לעת, לצורכי תחזוקה ועדכוני תוכנה. 
 18. הדין החל. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך לדון בסכסוך משפטי שנתגלע בכל עניין שבין המשתמש לבין החברה הינו בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו בלבד.
 19. הסבה. החברה רשאית להסב את זכויותיה וחובותיה במערכת ו/או באתר, כולן או חלקן, לכל גורם שהוא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

היות והחברה המזמינה מעוניינת להגדיל את נאמנותם של הלקוחות באמצעות בניית מועדון לקוחות דיגיטלי או מתן שירותי תמיכה לקוחות ומידע ללקוחות פוטנציאליים באמצעות צ’אטבוט מענה אוטומטי,  והיות והחברה המזמינה מעוניינת להגדיל את תדירות ואיכות הקשר בין המותג לקהל הלקוחות הקבוע והמזדמן ע”י שימוש בהודעות רלוונטיות, מבוססות לוח זמנים עתידי, תיוגים של פילוחים אוטומטיים כגון ימי הולדת ותאריכים רלוונטים אחרים עבור הלקוחות הנמצאים במועדוני הלקוחות בוואטסאפ ונרשמו אליו מרצונם החופשי. החליטה החברה המזמינה או מי מטעמה ובאישורה של החברה המזמינה וזאת לאחר הדגמת מערכת מקסצ’אטס לאוטומציות שיווק, שימור ומיקסום לקוחות והפצת מסרים בתזמונים אוטומטיים, להצטרף כמנוי בתשלום חודשי קבוע, בהצטרפות לשירות מקסצ’אטס בענן, החברה המזמינה מקבלת על עצמה את הוראות הסכם זה ואת הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברת סיגנלס מובייל מרקטינג בע”מ  כפי שמופיעים באתר maxchats.com. 

 • למען הסרת כל ספק,השירותים שיסופקו במסגרת המנוי כמפורט בהצעת המחיר/ חשבונית בלבד.

מספר הצעת מחיר/ חשבון עיסקה ______________ שאושר/ שולם ע”י הלקוח. 
אופן התשלום: הו”ק עם כ.אשראי/ הו”ק בהעברה בנקאית

בין: סיגנלס מובייל מרקטינג בע”מ (להלן: “החברה”), ח.פ: 51-595330-5 מצד אחד ,

לבין: החברה המזמינה: ____________  מס’ ח.פ  :____________ ,
מצד שני, כתובת העסק:   עיר:__________,רחוב:______________

איש  קשר: ____________________
טלפון:___________________
Email :_____________________

 

תמיכה טכנית ושירות לקוחות ימים א-ה, שעות: 09AM – 5PM צורת ההתקשרות:

במייל info@signals.co.il  או לתמיכת הווטסאפ 0525787657